VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA:

1.1. TRIO PRODUCTION, S.R.O.
TRIO PRODUCTION s.r.o. na základe Objednávky  vstupeniek, cez internetovú stránku Mejdanroku.sk predáva vstupenky ako organizátor koncertu Mejdan roku , zároveň zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na toto podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného  systému. Hlavným cieľom informačného a predajného systému je uľahčiť všetkým záujemcom o koncert.

1.2. PODUJATIE.
Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie), na ktoré sa prostredníctvom systému TRIO PRODUCTION predávajú vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva usporiadateľ.

1.3. USPORIADATEĽ.
Usporiadateľ je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Podujatia, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino), a v tomto prípade Trio production s.r.o.

1.4. VSTUPENKA.
Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na stránke Mejdanroku.sk. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu ceny vstupenky počas celého predpredaja ku konkrétnemu podujatiu.

1.5. MAJITEĽ VSTUPENKY.
Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste sietí Ticketportal , Tiposticket alebo od Trio production s.r.o.

2. DRUHY VSTUPENIEK:

2.1 Klasická vstupenka s ochrannými prvkami
2.2 Klasická vstupenka, vystavená Predajným miestom po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, musí obsahovať:
– názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí
– v ľavej časti čiarový kód
– v pravej časti súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke

3. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY.

3.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.
3.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.
3.3. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, kde sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.
3.4. Majiteľovi vstupenky sa doporučuje informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, a to na Predajných miestach alebo na internetovej stránke www.mejdanroku.sk (časť „ZRUŠENÉ AKCIE / ZMENY“).
3.5. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s predpismi Usporiadateľa v mieste konania akcie a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

4. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB.

4.1. Služby ponúkané na Podujatiach  sú službami spoločnosti Trio production s.r.o. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY  daného Podujatia.
4.2. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.mejdanroku.sk, časť „ZRUŠENÉ AKCIE / ZMENY“, informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava , dodanie vstupenky a pod.).
4.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak Usporiadateľ neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny Vstupenky, a to v rozsahu určenom Usporiadateľom, vracajú do 3 pracovných dní po uskutočnení Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.mejdanroku.sk, časť „ZRUŠENÉ AKCIE / ZMENY“.

5. REZERVÁCIA A ZAKÚPENIE VSTUPENIEK.

Záujemca si môže zarezervovať Vstupenku s 5% zľavou prostredníctvom internetovej stránky www.mejdanroku.sk, a to nasledovným spôsobom:
5.1.Zadajte www.mejdanroku.sk a vyberiete si vstupenky o ktoré máte záujem. Pokiaľ chcete vstupenku s miestenkou kliknete na www.ticketportal.sk, konkrétne MEJDAN ROKU , tam si vyberiete kategóriu vstupenky,konkrétne miesto a objednáte cez objednávací formulár na www.mejdanroku.sk, počet nad 4 ks.
5.2..Rezervácia, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak, je platná 36 hodín a do 18tej hodiny od jej uskutočnenia. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest a tým nepriame poškodzovanie Usporiadateľa. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené.
5.3.V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste Ticketportal alebo Tiposticket alebo od Trio productio nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Spoločnosťi Ticketportal, Tiposticket, Trio production nebudú akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného za majiteľa vstupenky.
5.4.V prípade zrušenia Podujatia budete informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk,www.tiposticket.sk, www.mejdanroku.sk, časť „ZRUŠENÉ AKCIE / ZMENY“, kde bude podrobne opísaný postup vrátenia vstupného. Vstupné za zrušené predstavenie je možné uplatniť len na mieste zakúpenia vstupenky.

6. PLATBA ZA VSTUPENKY.

6.1.Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek prostredníctvom www.mejdanroku.sk je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi po obdržaní faktúry, ktorá bude vysatvená od Trio production, jedná sa len nad 4ks :
6.1.1.Prevodom na účet Trio production, viď kontakty.
6.1.2.Vkladom na účet Trio production, viď kontakty.
6.1.3.Po úhrade vám budú vstupenky dodané.

7. DODACIE PODMIENKY

7.1.1.Osobne pracovníkom Trio production.
7.1.2.Poštou , pričom poštový + manipulačný poplatok vo výške 3,- EUR budú účtované v plnej výške Majiteľovi vstupenky (klasická vstupenka) .
7.3.Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje:
7.3.1.prevziať si Vstupenky v stanovenom čase pred konaním Podujatia (klasické vstupenky)
7.3.2.zaplatiť za rezervované Vstupenky dojednanú cenu v plnej výške
7.3.3.uviesť všetky spoločnosťou Trio production, s.r.o. a Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo
7.4.Spoločnosť Trio production, s.r.o. nenesie zodpovednosť:
7.4.1.za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
7.4.2.za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty
7.4.3.za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

8. STRATA, KRÁDEŽ, POŠKODENIE VSTUPENKY

8.1.Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti Trio production. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný spoločnosti Trio production
predložiť aj policajný záznam. V prípade, ak je možné potvrdiť vlastníka danej vstupenky, spoločnosť Trio production vystaví Majiteľovi vstupenky za manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR a vyplnení čestného prehlásenia novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.
8.2.Pri poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti Trio production a zároveň predložiť poškodenú Vstupenku (príp. všetky jej časti) a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. Spoločnosť Trio production vystaví Majiteľovi vstupenky za manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, ktorá bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na podujatie, na ktoré bola poškodená Vstupenka zakúpená.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1.V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje „vady“ (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti Trio productio reklamovať, a to osobne alebo telefonicky.

9.2.V prípade reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo pošty spoločnosť Trio production v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky zašle novú Vstupenku / klasickú vstupenku, zašle zoznam Predajných miest, kde bude možné osobne si prevziať novú Vstupenku a pod.
9.3.Stratu, krádež alebo poškodenie Vstupenky je povinný Majiteľ vstupenky oznámiť spoločnosti Trio production zaslaním e-mailovej správy na adresu  info@mejdanroku.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu viď kontakty.
9.4.V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke www.mejdanroku.sk, v časti „ZRUŠENÉ AKCIE / ZMENY“. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené prostredníctvom spoločnosti Trio production, Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu info@mejdanroku.sk alebo poštovej zásielky na adresu vid kontakty.

10. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1.Spoločnosť Trio production v súlade s ust. § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, číslo OP, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí v súvislosti s kúpou Vstupeniek na tie-ktoré konkrétne Podujatia, na účely zdokumentovania činnosti jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) spoločnosti Trio production a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
10.2.Zakúpením vstupenky udeľuje Majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti Trio production na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva Majiteľa vstupenky podľa ust. § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.
11.3.Spoločnosť Trio production sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 15 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.
11.4.Spoločnosť Trio production sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 18 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Zakúpením Vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami predajnej siete TRIO PRODUCTION s.r.o.